Brugernavn:

Password

Husk oplysninger

Opret ny bruger
Glemt dit login?


SolidWorks V

1/12-2000

I sidste artikel (SolidWorks IV) kom vi i gang med at lave tegninger af vore parter/samlinger. Denne gang vil vi arbejde videre med samme emne.
Vi vil lave to nye templates til hhv. parter og samlinger, som hver især indeholder de værdier (Properties), som vi ønsker at kunne overføre til tegninger. Vi vil også lave en tegnings-template som indeholder de nødvendige attributter som parternes/samlingernes properties skal overføres til . Til oplysning for AutoCAD brugere, svarer en tegnings-template til en opstartstegning i AutoCAD.
Endelig vil vi lave en tegning af vores spisestue (fra SolidWorks III-artiklen) og vil bl.a. prøve at indsætte en stykliste samt lave detaljeforstørrelser og snit.

Grundlæggende håndteres parter og samlinger ens i en tegning, men ved samlingstegninger er det også muligt at indsætte styklister, som automatisk holdes opdateret. Bemærk at det er nødvendigt at have Excel 97 (SR2) eller nyere installeret for at kunne anvende stykliste funktionen.

Part -Template

Først opretter vi en part -template.
Åbn en ny part med New-knappen, klik på File/Properties... og vælg fanebladet Custom. Indtast "Description" i Name-feltet og et eller andet i Value-feltet (f.eks. "-"). Klik herefter på Add-knappen. Vi har herved oprettet en ny Custom property, hvis value -tekst kan overføres til en tegning (stykliste, designtabel, tegningshoved etc.).
Tilsvarende opretter vi følgende properties:

  • Materiale 1
  • Materiale 2
  • Materiale 3
  • Revision
  • Tegnet af
  • Tegnet dato

Vi vil ikke oprette flere Custom properties i denne omgang, men der er principielt ikke nogen grænser for hvor mange der kan oprettes. Vi kan evt. udfylde value -felterne med default -tekster f.eks. "1" i Revision-property'en og "yy-mm-dd" i Tegnet dato-property'en. Herved sikres en mere ensartet udfyldning af Value -felterne.

Når vi har indtastet de ønskede properties klikker vi på OK-tasten. Endelig klikker vi på File/Save as... , vælger filtypen *.prtdot og kalder templaten Tilpasset Part.prtdot. Bemærk at part-templaten automatisk vil blive gemt i Templates-folderen.

Assembly -template

Tilsvarende opretter vi en assembly -template ved at åbne en ny assembly og herefter indtaste de samme properties som vi indtastede i part -templaten.
Filen gemmes med File/Save as... som Tilpasset samling.asmdot. Assembly -templaten gemmes også automatisk i Templates -folderen.

Tegnings-template

Start med at åbne en ny tegning, idet der vælges A3-Landscape fra Standard Sheet Format-rulleskakten. Åbn herefter en ny part, idet vores nye "Tilpasset Part" -template anvendes. Gem parten som slet.sldprt (navnet er ligegyldigt, da vi blot skal bruge den midlertidigt) og indsæt den i tegningen.
Højreklik inde i tegningsrammen, vælg Edit Sheet Format og slet "forklarings" -teksten i midten ved at aktivere den og klikke på Delete -tasten.
Tilføj nu en Note med Tekst -værktøjet. Herved kommer en tekst property-menu frem.

Klik på Link to Property-knappen, afkryds External model reference-feltet og aktiver rulleskakten. Det er her muligt at udvælge alle de properties, vi tilføjede i assembly -templaten plus en del standard properties (sidenummer, sideantal, filnavn og skala etc.).
Vælg "Description" og klik på OK.

Herved vender vi tilbage til Note-Property-menuen , hvor Note text -feltet nu viser $PRPSHEET:"Description".

Tilsvarende opretter og linker vi noter svarende til de øvrige custom properties, vi oprettede i vores part- og assembly - templates (Materiale 1, Materiale 2, Materiale 3, Materiale 4, Revision, Tegnet af og Tegnet dato) og placerer dem på passende steder i tegningshovedet.

Ligeledes indsættes en ny note som ovenfor, men denne gang undlades afkrydsning i External model reference-feltet. Vælg Sheet Format Size i rulleskakten for at linke tegningens format (A3) til noten. Indsæt tilsvarende tegningens skalaforhold ved at indsætte endnu en note og vælge SW-Sheet Scale i rulleskakten. Udpeg de noter som ønskes vist med større tekst, højreklik og vælg Properties. Fjern Use dokument's fonts-afkrydsningen og klik på Fonts-knappen. Sæt font størrelsen til f.eks. 16 punkter i den fremkomne Choose Fonts-menu og klik OK. Herved ændres størrelsen på alle de udvalgte noter på én gang. Flyt teksterne på plads i tegningshovedet, højreklik i tegningsrammen og vælg Edit Sheet. Prøv evt. selv at indsætte flere linkede tekster i tegningshovedet, f.eks. side (SW-Current Sheet) af antal sider (SW-Total Sheets).

Nu er linkene oprettet og de indsatte views udpeges og slettes da de har gjort deres virkning. Gå tilbage til selve tegningen ved at højreklikke inde i tegningsrammen og vælge Edit Sheet.

Klik herefter på File/Save as... og vælg at gemme templaten som Tilpasset A3.drwdot. Bemærk at tegnings -templaten også automatisk gemmes i Templates-folderen. Vi har nu oprettet en nye A3 -template til at starte tegninger, som automatisk kan hente data fra de parter/samlinger, som er startet op med vores tilpassede part/samlings -templates.

Afprøvning af templatene

Vi vil nu afprøve vores nye part -template sammen med tegningstemplaten.
Først laver vi en part.
Klik på New-knappen og vælg Tilpasset Part som template. Åbn en sketch på front planet, tegn en cirkel og ekstruder den. Vælg File/Properties... og klik på Custom-fanebladet. Klik på Description, klik i Value-feltet og indtast "Skive". Tilsvarende udfyldes de andre Properties -felter. Husk at taste Modify efter hver ændring. Når alle ændringerne er foretaget, klikkes på OK.
Gem filen som Skive.sldprt.

Åbn herefter en ny tegning med Tilpasset A3-templaten som udgangspunkt og indsæt Skive.sldprt. Bemærk hvordan property teksterne fra parten straks overføres til tegningen.

Indsætning af spisestue -samlingen i en tegning

Start med at åbne samlingen "Spisestue.sldasm".
Da denne assembly ikke oprindeligt er startet ud fra en template der er tilpasset vores nye tegningstemplate, er vi nødt til at tilføje de manglende custom properties manuelt.
Klik på File/Properties... og vælg Custom properties. Tilføj de samme properties, som vi tilføjede vores templates.
Indtast "Spisestue" i Description -value feltet og passende værdier/tekster i de øvrige value -felter. Åbn en ny tegning og anvend Tilpasset A3 som tegnings template.

Aktiver konfigurationen "2 røde og 2 blå stole" i Spisestue.sldasm og indsæt den i tegningen. Herved udfyldes tegningshovedet med de netop tilføjede properties.

Ændring af part properties

Åbn Bord.sldprt, vælg File/properties/custom og tilføj Description som en ny property med værdien "Bord". Åbn Stol.sldprt og aktiver konfigurationen "Rød stol". Vælg File/properties/Configuration Specific og tilføj Description som en ny property med værdien "Rød stol".
Aktiver konfigurationen "Blå stol" og tilføj Description som en ny Configuration Specific property med værdien "Blå stol".
Gem begge parter.

Indsætning af en stykliste

Skift over til tegningen og aktiver et af viewene. Vælg Insert/Bill of Materials. Herved fremkommer menuen Select BOM Template (BOM=Bill Of Materials), som giver mulighed for at vælge hvilken stykliste-template, der skal anvendes. Dobbeltklik på Bomtemp.xls som er den eneste valgmulighed, da vi ikke har tilføjet andre BOM-templates (det er også her mulighed for at tilføje/tilrette nye templates efter egne ønsker). Herved fremkommer menuen Bill of Materials Properties, hvor man kan styre hvordan styklisten skal fremstå.

Det er her bl.a. muligt at vælge hvordan parter i undersamlinger (subassemblies) skal vises.
Fjern afkrysningen i Use table anchor point i Anchor point-kassen, så det bliver muligt at flytte styklisten frit på tegningen, accepter de øvrige indstillinger (som vist) og klik OK. Et Excel-regneark startes midlertidigt mens styklisten genereres.
I styklisten (hvis udseende er defineret i Bomtemp.xls) er der 4 kolonner:
ITEM NO - Positionsnummer
QTY - Antal af parten (af hver partkonfiguration)
PART NO - filnavnet eller konfigurations navnet (som ofte vil være et partnummer)
DESCRIPTION - Værdien i Custom/Configuration specific properties

Fordi vi tilføjede stolens properties som konfigurationsspecifik, vil den fremstå med to forskellige værdier i DESCRIPTION-kolonnen for hhv. Blå stol og Rød stol.
Som udgangspunkt viser PART NO -kolonnen filnavnet. Det vil vi ændre for stolens vedkommende. Skift til stol.sldprt, højreklik på "Blå stol" -konfigurationen og vælg Properties.../Advanced...
I Advanced Configuration Properties afkrydses Use name below og indtast "Nr. 123" (varenummer). Tilsvarende sættes "Rød stol" -konfigurationen til at vise "Nr. 456".
Når tegningen er regenereret viser styklisten de nye værdier i PART NO -kolonnen.

Vi vil nu indsætte positionsnumre på tegningen. Vælg Balloon -værktøjet og indsæt positionsnumre på bordet og alle stolene i topviewet. Afslut kommandoen med Esc -tasten og træk nummer ballonerne til passende placeringer. Bemærk at såvel numrene som "pilene" kan flyttes. Hvis en pil bringes til at pege på en anden part, vil nummeret automatisk ændres.

Detailforstørrelse

Aktiver frontviewet og tegn en cirkel omkring højre hjørne af bordet. Klik på Detail View-værktøjet mens cirklen er aktiveret (grøn) og placer detailforstørrelsen et passende sted. Højreklik på detailforstørrelsen og vælg Properties..
Indtast skalaforholdet 1:5 i Scale-feltet og klik OK. Flyt evt. detailcirklen indtil detailforstørrelsen viser det ønskede udsnit af bordet.

Snit

Aktiver frontviewet igen, tegn en lodret streg ned gennem bordet/stolene og klik på Section View-værktøjet. I den fremkomne Section Scope-menu er det muligt at fravælge de parter, som ikke skal gennemskæres. Klik på OK og placer snitbilledet et passende sted. Det er muligt at ændre snitretningen ved at dobbeltklikke på en af snitpilene og herefter regenerere tegningen.

Det var alt for denne gang.
I næste artikel vil vi bl.a. prøve at arbejde med opbukning/udfoldning af tyndplade.


Relaterede artikler:
Fjerne uønskede elementer i billedet med Photoshop
Exif Info
Actions med Photoshop 7
Tweak Windows XPDu skal være logget ind for at kunne poste et nyt indlæg Kategori: Kommentar til artikler
Emne:

     

Copyright © 2000-2016 Bip Foto
Ansvarshavende: Peter Blom Rørvig Skjelbo
Artikel - SolidWorks V - kamerasiden.dk